ژوئن 30, 2021
طبقه بندی انواع حریق براساس NFPA خانه حریق ایران
طبقه بندی آتش سوزی ها و خطرات
طبقه بندی آتش سوزی ها براساس NFPA شامل 5 گروه A,B,C,DوK می باشد و طبقه بندی خطرات مناطق شامل خطر کم، خطر عادی یا خطر زیاد ...
آگوست 18, 2020
گروه بندی آتش سوزی ها-خانه حریق ایران
گروه بندی آتش سوزی ها
گروه بندی آتش سوزی ها بر حسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شود...

با ما در تماس باشید.